12-Lovely
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tuần thứ sáu (27/9 - 3/9)

2 posters

Go down

Tuần thứ sáu (27/9 - 3/9) Empty Tuần thứ sáu (27/9 - 3/9)

Bài gửi by o0Sting0o Fri Oct 03, 2008 10:31 pm

Mưa đầu tuần => khỏi chào cờ => phẻ re
****Thứ 3**** :
1 buổi tin học toàn lý thuyết chán ngắt => Hải, Hùng ( bạn có thể gọi bộ đôi này là hãi hùng Laughing ) lấy toán ra làm và ... bị lưu danh vào sổ vàng.
Toán KT 45' , thầy đi bộ từ phòng giáo viên lên lớp ta mất 5' (wa' tốn thời gian => sau này tui mà làm hiệu trưởng trường này tui sẽ gắn ngay thang máy), chép đề hết 10' ( vì phấn ướt và vì thầy hơi kĩ sợ chúng ta nhìn hok ra nên ...) , e hèm 45 - (5+10) = 30 , vậy là còn 30' làm bài . Theo tiêu chí của thầy : đề vừa dài vừa khó vừa thông minh và thơi gian làm bài chỉ 30' ( thầy hok cộng thêm giờ ) pó tay

****Thứ 4**** :
Tiết địa : bom rơi liên tục miểng văng táng xì lạng (nội dung: nhà cô nuôi rất nhìu gà, trồng rất nhìu chuối, gà ăn chuối hoài hok hết , hok cần mua thức ăn cho gà ( lạ ghê , hoặc là gà này biết đu cây hoặc là mấy cây chuối này rất rất lùn )
Tiết Công nghệ thầy Tuấn than 1 câu :"Ôi Công nghệ lớp 12"
****Thứ 5****:
.......
****Thứ 6****:
.......

_________________
Tuần thứ sáu (27/9 - 3/9) Tangledmovieposter

o0Sting0o
o0Sting0o
Đại ác ma
Đại ác ma

Tổng số bài gửi : 1120
Tuổi : 30
Đến từ : Đâu ?
Ngày tham gia : 26/05/2008

https://crazygroup.forumakers.com/

Về Đầu Trang Go down

Tuần thứ sáu (27/9 - 3/9) Empty Re: Tuần thứ sáu (27/9 - 3/9)

Bài gửi by angel_smile Thu Oct 23, 2008 11:44 am

BOÅ SUNG TUAÀN 6 (29/9-3/10)

Thöù hai ñaàu tuaàn maø möa taàm taõ, voâ lôùp ai naáy ít nhieàu cuõng bò öôùt möa. Nhôø möa vaäy maø khoûi chaøo côø, lôùp mình neù ñöôïc vuï haùt Quoác ca. Vaéng tieát 1 roài, sang tieát 2 coâ Lan ñi hoïp tôùi gaàn heát tieát môùi voâ lôùp neân tuïi mình coù thôøi gian chôi moät chuùt.

Thöù ba cuõng möa lôùn y nhö thöù hai maø cuõng cuøng 1 thôøi ñieåm môùi hay, voâ lôùp laïi thaáy aùo möa, aùo khoaùc maéc ñaày cöûa soå. Phuù maëc aùo möa “2 maûnh” maøu ñen ñöùng ngoaøi cöûa lôùp nhìn cöù nhö 1 teân ñaïo chích, khieán caû lôùp baät cöôøi, suyùt chuùt xíu nhaän khoâng ra. Ñeå côûi boû boä aùo “caûi trang” baïn Kinhkong phaûi maát caû buoåi, giaùm thò ñi ngang cuõng phaûi “hoûi thaêm”.

Coâ Lan voâ thoâng baùo vuï ñaêng kí hoïc phuï ñaïo vaø luyeän thi ñaïi hoïc. Noùi qua noùi laïi thì cuoái cuøng quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa nhaø tröôøng laø baét taát caû phaûi hoïc. Thaät chaúng coù daân chuû gì caû, trong khi ñoù thieáu daân chuû laø nguyeân nhaân suïp ñoå cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ. Vì baét buoäc ñaêng kí neân nöûa tuaàn ñaàu trong lôùp xoân xao vuï naøy, ngöôøi naøy hoûi xem ngöôøi kia choïn hoïc moân gì, khoái gì roài môùi ñaêng kí.

Buoåi chieàu hoïc theå duïc, con gaùi ñöôïc kieåm laïi chaïy 80m. Con trai ñöùng gaàn ñoù neân xem luoân, coøn caù ñoä xem ai seõ laø chaïy veà tröôùc nöõa chöù. Nghe noùi luùc ñaàu maáy baïn caù cho Linh nhöng luùc cuoái laïi quay sang caù cho Dieäp.

Thöù ba kieåm laïi 15’ Hoaù, ña soá laøm toát hôn baøi tröôùc, nhöng cuõng coù nhieàu baïn than raèng teä hôn. Töôûng thöù naêm kieåm tra 1 tieát neân ai cuõng hoïc “phôø” ngöôøi nhöng cuoái cuøng laïi chuyeån sang tuaàn sau. Tieát Sinh ngaøy thöù Naêm, lôùp ñöôïc coi phim veà nhaân ñoâi AND, phieân maõ, dòch maõ. Luùc ñeàu lôùp coøn haùo höùc nhöng roài nieàm vui coù giaûm ñi vì noäi dung quaù phöùc taïp, nhöõng ñoaïn phim thì khaù khaùc bieät so vôùi hình dung ban ñaàu cuûa caû lôùp, coù veû gioáng ngoaøi vuõ truï hôn laø trong teá baøo.
angel_smile
angel_smile
Tiểu Quỷ
Tiểu Quỷ

Tổng số bài gửi : 91
Tuổi : 30
Đến từ : UFO
Ngày tham gia : 09/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết